MLJB90-60

精密丝杆系列


剪式结构/行程60mm/2相步进马达
Dub 9 Pin Female
Pin Description
1  Home (output 0V NPN)
2  0V
3 Forward Limit +(output 0V NPN)
4 Reverse Limit -(output 0V NPN)
5  Vcc+
6  B+ ( 2 Phase Motor)
7  B- ( 2 Phase Motor)
8  A- ( 2 Phase Motor)
9  A+ ( 2 Phase Motor)

 


规格/叙述 交货日期 单价 数量 购物车
M-MLJB90-60

剪式结构/行程60mm / 2相步进马达

Inquiry
RMB¥-